Assembly Election 2017 Dates are Announced for Uttar Pradesh, Goa, Punjab, Manipur, Uttarakhand

Assembly Election 2017
( Uttar Pradesh, Goa, Punjab, Manipur, Uttarakhand)

Constituencies Wise Database Available

Constituencies 42
Seats 294
Population 84,665,533
Constituencies 2
Seats 60 
Population 1,382,611
Constituencies 14
Seats 126 
Population 31,169,272
Constituencies 40
Seats 243
Population 103,804,637
Constituencies 11 
Seats 90 
Population 25,540,196
Constituencies 7 
Seats 70
Population 16,753,235
Constituencies 2
Seats 40 
Population 1,457,723
Constituencies 26 
Seats 182 
Population 60,383,628<
Constituencies 10 
Seats 90 
Population 25,353,081
Constituencies 4
Seats 68 
Population 6,856,509
Constituencies 6 
Seats 87* 
Population 12,548,926
Constituencies 14 
Seats 81 
Population 32,966,238
Constituencies 28 
Seats 224 
Population 61,130,704
Constituencies 20 
Seats 140 
Population 33,387,677
Constituencies 1 
Seats 0
Population 64,429
Constituencies 48
Seats 288
Population 112,372,972
Constituencies 2 
Seats 60 
Population 2,721,756
Constituencies 2 
Seats 60 
Population 2,964,007
Constituencies 1 
Seats 40 
Population 1,091,014
Constituencies 29 
Seats 230
Population 72,597,565
Constituencies 1 
Seats 40 
Population 1,980,602
Constituencies 21 
Seats 147 
Population 41,947,358
Constituencies 1 
Seats 3 
Population 1,244,464
Constituencies 13 
Seats 117 
Population 27,704,236
Constituencies 25 
Seats 200
Population 68,621,012
Constituencies 1 
Seats 32 
Population 607,688
Constituencies 39 
Seats 234
Population 72,138,958
Constituencies 2 
Seats 60 
Population 3,671,032
Constituencies 5 
Seats 70 
Population 10,116,752
Constituencies 80 
Seats 408 
Population 199,581,477
Constituencies 42
Seats 294
Population 91,347,736
Constituencies 1 
Seats 0 
Population 379,944
Constituencies 1 
Seats 0 
Population 1,054,686
Constituencies 1 
Seats 0 
Population 242,911
Constituencies 1 
Seats 0 
Population 342,853
Election 2018
Election 2019
Election 2020
Gujrat, Nagaland, Karnataka, Meghalaya,
Himachal Pradesh, Tripura, Mizromam
Arunachal Pradesh, Rajasthan, Chattisgarh, Sikkim, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana, Haryana, Maharashtra, Orissa, Lok Sabha
Bihar, Delhi, Jharkhand